• De inspiratie van de Schriften
 • God is de Enige Ware God
 • De Godheid van de Here Jezus Christus en Zijn leven
 • De val van de mens
 • De redding van de mens door vergeving van zonden
 • De doop door onderdompeling
 • Het Heilig Avondmaal
 • De doop in de Heilige Geest
 • Het waarneembare teken van de doop in de Heilige Geest
 • Voortdurende heiliging in ieders leven
 • De Gemeente als Lichaam van Christus
 • Ambten, bedieningen en geestelijke gaven
 • Goddelijke genezing
 • Duizendjarig vrederijk van Jezus Christus
 • Het laatste Oordeel
 • Een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde